Gebruikersvoorwaarden Raad der Wijzen en Wijzneuzen

LEES DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE JE AANMELDT. HIER WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR DE DEELNAME AAN DE RAAD DER WIJZEN EN DE WIJZNEUZEN.

Algemeen
De Raad der Wijzen en de Wijzneuzen zijn panels van de Efteling. Meld je je aan als lid van de Raad der Wijzen of de Wijzneuzen, dan stem je in met deze Gebruikersvoorwaarden. Met jouw inschrijving bevestig je dat je deze informatie hebt gelezen. Als je niet met deze Gebruikersvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij jou jezelf niet te registreren voor de Raad der Wijzen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van de Efteling, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Je mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat je dit alleen doet voor informatieve doeleinden in het kader van het onderzoek waaraan je deelneemt. Daarnaast dien je de volgende zogenaamde "copyright-vermelding" in alle kopieën op te nemen: Copyright © Efteling. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming dus, onder meer, verboden om:
- een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden; en
- (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Inhoud
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. De Efteling garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit de Efteling, waaronder mede verstaan, de aan de Efteling gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit jouw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal de Efteling in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door jou verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
- de onmogelijkheid de website te gebruiken; en
- het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Door jou verstrekte informatie
Indien je informatie aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je jouw medewerking aan een onderzoek verleent, ga je ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. Je garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website (bijvoorbeeld de forumdiscussie) kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor de Efteling onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Vrijwillige deelname
De deelname aan de Raad der Wijzen of de Wijzneuzen is vrijwillig. Je mag te allen tijde zelf bepalen of je deelneemt aan onderzoeken of niet, en je kunt jezelf altijd uitschrijven op de website.

Persoonsgegevens en verwijzing naar Privacyverklaring
Indien je op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals jouw naam en e-mailadres, is onze Privacyverklaring van toepassing. Wij raden je aan om deze Privacyverklaring goed te lezen voordat je ons deze gegevens verstrekt.

Incentives
De Efteling verloot onder de deelnemers van de onderzoeken ter promotie kleine prijzen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Er geldt voor een door de winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

Contact
Indien je een vraag of een klacht hebt over deze website neem dan contact op met vragen@raadderwijzen.nl.

Deelname aan de Wijzneuzen
Kinderen tot 16 jaar mogen alleen meewerken aan online vragenlijsten van de Wijzneuzen wanneer er toezicht is van de wettelijk vertegenwoordiger of de wettelijke vertegenwoordiger vooraf heeft ingestemd. Jongeren vanaf 16 jaar worden verondersteld voldoende te kunnen overzien en begrijpen wat het doel is van onderzoek.